Algemene voorwaarden Outbase campervans

Algemene voorwaarden Outbase campervans

De Vennootschap onder Firma Outbase campervans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77278887 en is gevestigd aan de Warwickstraat 19, 4651 SX te Steenbergen.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Iedere schriftelijke aanbieding c.q. offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/of verrichten van werkzaamheden door aannemer.
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Outbase campervans.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met aannemer.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Outbase campervans aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het ontwerpen, ontwikkelen en eventueel inbouwen van een camperunit in motorrijtuigen van opdrachtgever teneinde dit motorrijtuig om te bouwen tot een camper alsmede de verkoop en/of levering van zaken, waaronder begrepen de camperunit en aanverwante producten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Outbase campervans zich jegens opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Camperunits: units die door Outbase campervans zijn ontworpen en ontwikkeld. Deze units worden op maat gemaakt en geleverd.

10: Aanvullende extra’s/opties: naast deze camperunits kan opdrachtgever aanvullende producten kopen van Outbase campervans welke kunnen worden aangesloten op de standaard camperunits. Deze aanvullende producten zijn niet ontworpen, ontwikkeld en/of geproduceerd door Outbase campervans, maar door een toeleverancier van Outbase campervans.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Outbase campervans, elke overeenkomst tussen Outbase campervans en opdrachtgever en op elk werk dat door Outbase campervans wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Outbase campervans aan opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Outbase campervans is overeengekomen. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Alle door Outbase campervans gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Outbase campervans is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Outbase campervans het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een voor Outbase campervans gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Outbase campervans niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de overeenkomst.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Outbase campervans het recht om de in het aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het aanbod van Outbase campervans zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outbase campervans niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. offerte van Outbase campervans heeft aanvaard.
 2. Indien opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Outbase Campervans, zal Outbase Campervans de opdracht van opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Outbase campervans niet meer aan een aanbod gehouden worden.
 3. Outbase campervans is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Outbase campervans aan opdrachtgever. Het aanbod komt te vervallen indien het product of de werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Outbase campervans heeft het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een voor Outbase campervans gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst aangaan met Outbase campervans, is elke opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke opdrachtgever en de opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Outbase campervans uit de opzegging voortvloeien.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.
 4. Zowel opdrachtgever als Outbase campervans kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Outbase campervans nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Outbase campervans is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.
 5. Indien Outbase campervans na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Outbase campervans.
 6. Indien een reeds geplaatste order door opdrachtgever wordt geannuleerd, is Outbase campervans gerechtigd om de daarvoor aan opdrachtgever het volledige offertebedrag in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Outbase campervans voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 8. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet oneerlijke handelspraktijken kan een consument de overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de consument door Outbase campervans onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 6 Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Outbase campervans is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Outbase campervans opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Outbase campervans de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Outbase campervans gerechtigd om deze kosten, na overleg met opdrachtgever, in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 4. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Wanneer Outbase campervans op locatie van opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Outbase campervans (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Outbase campervans ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Outbase campervans gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Outbase campervans begint met de uitvoering van de overeenkomst. In elk geval is opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden. Een dergelijke aanbetaling varieert per klant en/of product, maar blijkt altijd uit de offerte en/of de overeenkomst.

Dit voorschot geschiedt ter voldoening van bestellingen die Outbase campervans noodzakelijkerwijs moet plaatsen voor de uitvoering van de overeenkomst. Het overige dient te worden voldaan door opdrachtgever uiterlijk een (1) kalenderdag voordat de camperunit en evt. aanvullende units of producten worden ingebouwd in de bestelbus van opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn zoals aangegeven op de factuur.
 2. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Outbase campervans. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Outbase campervans een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Outbase campervans is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

 1. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Outbase campervans bindend, tenzij opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 2. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Outbase campervans), dient opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8 Incassobeleid

 1. Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal Outbase campervans zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Outbase campervans meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 4. Outbase campervans is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien opdrachtgever in verzuim is) van opdrachtgever de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Outbase campervans, of opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Outbase campervans, voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen, is Outbase campervans gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 Uitvoering werkzaamheden

 1. Outbase campervans zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Outbase campervans ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Outbase campervans niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Outbase campervans, is opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Outbase campervans vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Outbase campervans expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Outbase campervans zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan Outbase campervans te vergoeden.
 4. Outbase campervans is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Outbase campervans gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. Indien opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Outbase campervans nalaat van opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Outbase campervans om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 10 (Op)levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Outbase campervans of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, heeft Outbase campervans recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Outbase campervans schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van opdrachtgever en kunnen door Outbase campervans bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Outbase campervans is bepaald, maar komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Outbase campervans. Het aannemen van zaken van Outbase campervans door opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade/defecten binnen 30 dagen door opdrachtgever zijn geconstateerd of de zaken anderszins onder het risico van Outbase campervans vallen, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 19.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Outbase campervans gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Outbase campervans spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Outbase campervans gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Outbase campervans te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever, doch voor zover het in dit document bepaalde ten aanzien van risico-overgang hieraan niet in de weg staat. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.
 10. Outbase campervans is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Outbase campervans.
 11. Outbase campervans is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 Opschorting

 1. Outbase campervans, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Outbase campervans, na het sluiten van de overeenkomst op goede grond vreest dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 5. Door vertraging zijdens opdrachtgever niet langer van Outbase campervans kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Outbase campervans gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 6. Zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Outbase campervans kan worden gevergd.
 7. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan opdrachtgever is Outbase campervans gerechtigd tot een schadevergoeding van opdrachtgever.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Outbase campervans, treden partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van opdrachtgever. Outbase campervans zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Outbase campervans voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. De garantietermijn bedraagt in beginsel 1 jaar voor alle aan Outbase campervans toegeleverde producten. Op de standaard camperunit bedraagt de garantie tevens 1 jaar. Tijdens de garantietermijn staat Outbase campervans in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Outbase campervans gegeven garantie indien opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Outbase campervans gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Outbase campervans, is een consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
 5. Opdrachtgever dient een defect onderdeel terug te sturen aan Outbase campervans. Binnen de garantietermijn komen deze verzendkosten voor rekening van Outbase campervans. Opdrachtgever is hierbij verplicht vooraf overleg te voeren met Outbase campervans voor de wijze van inpakken en verzenden. Het is ook mogelijk dat opdrachtgever op locatie van Outbase campervans langskomt met het defecte onderdeel.
 6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Outbase campervans verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Outbase campervans.

Artikel 13 Risico overgang

 1. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van opdrachtgever zijn gebracht, met inachtneming van het volgende.
 2. Outbase campervans draagt er zorg voor dat de te leveren zaken op een correcte wijze zijn verpakt. Op het moment dat de zaken arriveren op het overeengekomen afleveradres dient opdrachtgever de zaken te controleren op van buitenkant zichtbare schades/gebreken. Dergelijke schades dienen nog op dezelfde werkdag te worden medegedeeld aan Outbase campervans. Opdrachtgever dient bewijs voor het bestaan van deze schades en/of gebreken aan te tonen met gedateerd foto en/of videomateriaal. Dergelijke schades en/of gebreken zijn, indien is voldaan aan hetgeen in dit artikel vermeld, in een dergelijk geval voor rekening en risico van Outbase campervans.
 3. De door Outbase campervans geleverde/af te leveren zaken zijn maatwerk-producten. Derhalve kunnen dergelijke zaken niet worden geretourneerd en is het herroepingsrecht te dien aanzien uitgesloten.
 4. Indien een defect, anders dan als bedoeld in lid 2, binnen 30 dagen door opdrachtgever wordt geconstateerd en medegedeeld aan Outbase campervans, dan zal Outbase campervans zorgdragen voor herstel daarvan, tenzij het defect is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken zijdens opdrachtgever of een dergelijk gebrek anderszins niet voor rekening en risico van Outbase campervans komt.
 5. Indien opdrachtgever een geleverde zaak/product/unit niet conform de door Outbase campervans verstrekte handleiding en/of instructies monteert, vallen schades en defecten dientengevolge niet onder de garantie. In dergelijke gevallen is Outbase campervans tevens niet aansprakelijk voor eventuele schades en defecten.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Outbase campervans gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Outbase campervans de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Outbase campervans op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Outbase campervans levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Outbase campervans heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Outbase campervans.
 2. Outbase campervans heeft het recht om de door opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Outbase campervans. Nadat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Outbase campervans de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Outbase campervans worden vergoed door opdrachtgever.

Artikel 16 Overmacht

 1. Outbase campervans is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Outbase campervans wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Outbase campervans, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Outbase campervans en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Outbase campervans buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Outbase campervans de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Outbase campervans het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden door Outbase campervans leidt tot aansprakelijkheid van Outbase campervans jegens opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Outbase campervans in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Outbase campervans. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Outbase campervans is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Outbase campervans aansprakelijk is (gebleken), dient Outbase campervans in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. In geval van maatvoering is Outbase campervans niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van opdrachtgever, tenzij Outbase campervans zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Outbase campervans niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 7. Outbase campervans is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 8. Outbase campervans staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Outbase campervans verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Outbase campervans vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Outbase campervans binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Outbase campervans vervalt na een jaar na het eindigen van de overeenkomst tussen partijen.
 10. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Outbase campervans is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden. 

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Outbase campervans verstrekt in het kader van een overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Outbase campervans op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Outbase campervans verplicht om opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Outbase campervans van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Outbase campervans voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Outbase campervans voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van vergunningen.
 5. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Outbase campervans verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Outbase campervans tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen. 

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Outbase campervans (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Outbase campervans en worden niet overgedragen aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Outbase campervans rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Outbase campervans om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 20 Klachten

 1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Outbase campervans of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@192.168.1.192 met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.
 2. De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Outbase campervans de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Outbase campervans zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Outbase campervans en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Outbase campervans kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Outbase campervans en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.